ГЕЦ Техничка опременост

.

ГЕЦ - школата е технички комплетно опремена за практична обука и настава по темите кои се предвидени со наставниот план: 10 PC-работни места (со интернет-приклучок), два термосоларни панели со комплетна инсталација и ин струменти  за практично следење на нивната работа, мерни апарати, програми за симулација итн. Во оваа опрема влегува и специјална термовизиска камера која ке биде применета во следните фази од обуките.
За сите курсеви ставени се на располагање учебници на македонски јазик како директен превод на учебниците кои во моментов од оваа област се применуваат во Германија.

 

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Пилотобјект
Проектен концепт
Вештачење (превод)
Известување од Топлификација (заштеда на грејна енергија од 50%).

© Copyright by GEC 2008. Сите права се задржани.


Линкови

Договор за соработка ЕА/ГЕЦ

 

 

Site Meter